Historia

       Pierwszy szpital w Kielcach, zwany Instytutowym, rozpoczął działalność  w 1827 roku, opierając się na środkach społecznych. Działał pod zarządem Towarzystwa Dobroczynności. W sierpniu 1832 roku władze państwowe przejęły całkowicie zarząd nad szpitalem poprzez rady opiekuńcze powołane w miejsce dotychczasowych rad nadzorczych. W konsekwencji w 1833 roku Szpital Instytutowy przeszedł pod zarząd miasta pod nazwą "Szpital Miejski św. Aleksandra" w Kielcach. Wewnętrzny zarząd szpitala w latach 1833-1870 należał do Rady Szczegółowej Opiekuńczej Szpitala. Władzę zwierzchnią na szczeblu centralnym sprawowała Rada Główna Opiekuńcza, a na szczeblu wojewódzkim gubernator cywilny. W związku z tym, iż (20-łóżkowy) szpital nie mógł zaspokoić potrzeb mieszkańców Kielc i okolic, w 1837 postanowiono wybudować budynek przy ul. Dąbrowskiej (obecna ul. T. Kościuszki), który został oddany do użytku w 1842 r. Z biegiem lat obiekt był rozbudowywany do obecnych trzech kondygnacji.        W 1945 r. Szpital Miejski Św. Aleksandra przemianowano na Szpital Miejski im. Tadeusza Kościuszki. Na przełomie 1949/50 roku uzyskał rangę Szpitala Wojewódzkiego, by od stycznia 1957 roku zostać ponownie Szpitalem Miejskim. Po trzech latach zmieniono jego nazwę na Szpital Wojewódzki, którą nosił do czasu utworzenia Zespołu Opieki Zdrowotnej, tj. do dnia 4 lipca 1975 roku. W dniu 8 paĄdziernika 1990 roku, zarządzeniem Nr 66/90 Wojewody Kieleckiego z Zespołu Opieki Zdrowotnej wyodrębniono Szpital Rejonowy w Kielcach jako samodzielną jednostkę organizacyjną. W lutym 2003 roku Szpital powrócił do nazwy Szpital Miejski Św. Aleksandra. Godne wspomnienia jest to, że przy Szpitalu Miejskim znajduje się kaplica pod wezwaniem Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej. Kaplica ta w obecnej postaci istnieje od 1867 r. Cała została wpisana do rejestru zabytków i podlega przepisom o ochronie dóbr kultury.


       Po wejściu w życie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1990 roku Decyzją Nr 63/93 Wojewody Kieleckiego Szpital został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej jako Szpital Miejski pod Nr 0063/0001. Na mocy ustawy z dnia 24 listopada 1995 roku o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz miejskich strefach usług publicznych Szpital Miejski w dniu 1 stycznia 1996 roku został przekazany Gminie Kielce, która stała się jego organem założycielskim. Bezpośredni nadzór nad Szpitalem w imieniu Rady Miejskiej sprawował Zarząd Miasta. Z dniem 1 stycznia 1999 roku Szpital Miejski uzyskał osobowość prawną poprzez wpis do rejestru samodzielnych publicznych zakładów zdrowotnych, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy w Kielcach.


       W 2006 roku rozpoczął się dla Szpitala okres dynamicznych zmian. Jego pierwszym etapem było podjęcie w dniu 9 lutego 2006 roku przez Radę Miejską w Kielcach Uchwały w sprawie utworzenia spółki pod nazwą Szpital Kielecki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach. Od 1 kwietnia 2006 roku, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 9 marca 2006 roku, rozpoczął się proces likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Szpital Miejski Św. Aleksandra, który 30 czerwca zakończył udzielanie świadczeń medycznych. Na mocy zawartego w tym dniu porozumienia w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przejął z dniem 1 lipca 2006 roku Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Św. Aleksandra w Kielcach utworzony przez Spółkę Szpital Kielecki. NZOZ Św. Aleksandra stał się tym samym prekursorem w niepublicznym lecznictwie szpitalnym na terenie Województwa Świętokrzyskiego.

 

 

 

   Design: Paweł Król