Projekty UE

 

Szpital Kielecki zrealizował Projekt pn.: „Rozbudowa i doposażenie Szpitala Kieleckiego św. Aleksandra Sp. z o. o. w Kielcach wraz z budową lądowiska dla helikopterów celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego” w ramach Działania 9.1 - Infrastruktura ratownictwa medycznego, IX Oś Priorytetowa - Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Projekt realizowany był w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0115/16-00 z dnia 10 maja 2017 r. zawartej z Ministerstwem Zdrowia.

Beneficjent: Szpital Kielecki św. Aleksandra Sp. z o. o.

Cel realizacji Projektu: zwiększenie dostępności i skuteczności leczenia pacjentów w nagłych przypadkach.

Wartość projektu: 10 132 768,00 zł

Sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach w Projekcie

Informujemy, że Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Srodowisko opracowała i udostępnia mechanizm umożwiający zgłaszanie potencjalnych nieprawidłowości związanych z realizacją projektu „Rozbudowa i doposażenie Szpitala Kieleckiego św. Aleksandra Sp. z o. o. w Kielcach wraz z budową lądowiska dla helikopterów celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego”

Udostępnione narzędzie (link poniżej), umożliwia przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego związanych z realizacją projektu.

Zgłaszanie potencjalnych nieprawidłowości

unia-oznakowanie.jpg