Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

{[description]}

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Kielecki
św. Aleksandra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Kielcach,
ul. Kościuszki 25, 25-316 Kielce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000257864, REGON 260093780, NIP 6572698789. Administrator powołał inspektora ochrony danych, którym jest Pani Patrycja Niebudek, z którą można się kontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@szpitalkielecki.pl.

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbędzie się w celu przeprowadzenia rekrutacji
w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a podstawą prawną naszych działań jest art. 6 ust 1 lit. c RODO.

Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Panią/Pana w przesłanych  dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 6 miesięcy od daty złożenia aplikacji. W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach, dane będą przetwarzane przez okres maksymalnie 1 roku. Po tym okresie są usuwane i dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu.

 

Odbiorcy danych:

Odbiorcą podanych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być podmioty trzecie wspierające Szpital Kielecki św. Aleksandra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w procesie rekrutacji (doradztwo w zakresie rekrutacji, wsparcie w zakresie IT). Przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z zaleceniami Administratora.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora,  skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych w oparciu o Pani/Pana zgodę jest dobrowolne i nie wpływa na proces rekrutacji.  Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Jej wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.